پارافیلیا چیست؟

این اختلالات به صورت تکانه ها ، خیالپردازانه ها ، یا اعمال جنسی که غیرمعمول ، انحرافی ، یا غریب هستند ، مشخص میگردند . شیوع آنها در مردها بیش از زنان میباشد . علت ، ناشناخته است . استعداد زیستشناختی ( الکتروانسفالوگرام غیرطبیعی ، هورمونهای غیرطبیعی ) ممکن است با عوامل روانشناختی ، مثل سوءرفتار در زمان کودکی ، تقویت گردد .

فرضیه روانپویشی پارافیلیا را ناشی از تثبیت در یکی از مراحل روانی – جنسی رشد ، یا کوششی برای محافظت در مقابل اضطراب اختگی (castration anxiety ) میداند. فرضیه یادگیری ، ارتباط بین یک عمل یا برانگیختگی جنسی در دوران کودکی را که منجر به یادگیری شرطی میشود ، عامل میداند.

فعالیت پارافیلیائی به صورت وسواسی است . بیماران ، به طور مکرر در رفتار انحرافی خود گرفتار هستند و قادر به کنترل تکانه خود نمیباشند . در شرایط استرس ، اضطراب ، یا افسردگی ، احتمال انجام رفتار انحرافی بیشتر است . ممکن است بیمار چندین بار عزم کند که این رفتار را کنار بگذارد . ولی معمولاً قادر به ترک آن برای مدت طولانی نیست ، واکنشنمائی و متعاقب آن احساس گناه شدید رخ میدهد . روشهای درمانی ، که تنها به میزان متوسط موفقیت آمیز بوده اند ، عبارتند از : روانردمانی بینشمدار، رفتاردرمانی ، دارودرمانی به تنهائی یا همراه با درمانهای شناختی رفتاری .

پارافیلیا پارافیلیا چیستسایر انحرافات جنسی:

نمونه هائی از انحرافات جنسی عباتند از :
عورت‌نمائی ، یادگارخواهی ، مالش ، بچه‌بازی ، آزارخواهی ( مازوخیسم ) جنسی ، آزارگری ( سادیسم ) جنسی ، یادگارخواهی همراه مبدل‌پوشی ، چشم‌چرانی ، پارافیلیاهای دفعی ، حیوان‌خواهی

این مطلب دارد بدون نظر