برخورد با کودک مبتلا به ناراحتی عصبی

306-7

بسیاری از تیک های عصبی در میان کودکان بر اثر استرس شدید به وجود می‌آید، تیک های گذرا در کودکان بسیار شایع است مهم نوع برخورد شما با این نوع مشکلات عصبی کودک است!

تیک عصبی در کودکان مختلف است و نوع رفتار با این کودکان به تناسب نوع تیک عصبی فرق می‌کند. امیر هوشنگ مهریار‌ روانشناس گفت: ورزشهایی‌ مانند شنا و پیاده‌روی به طور حتم برای کنترل تیک عصبی کودکان تاثیر می‌گذارد.
وی افزود: تیک عصبی در کودکان مختلف و نوع رفتار با این کودکان به تناسب نوع تیک عصبی متفاوت است و برخورد با این کودکان به گونه‌ای نیست که یک ویژگی مشترک در همه آن‌ها پیدا شود.

این روانشناس با اشاره به لزوم کمک از متخصص برای کودکان مبتلا به تیک عصبی عنوان کرد: فعالیت کودکان و حضور آن‌ها در کلاسهای مختلف را می‌‌توان برای کودکان تیک عصبی به کار برد لیکن بهترین نحوه برخورد با این کودکان تنها به وسیله استمداد از متخصصین قابل شناسایی است.

این مطلب دارد بدون نظر